Cenník

Pozrite si našu cenovú ponuku

Nábor nehnuteľnosti – 200 €

náklady spojené s vyhotovením profesionálnych fotografií, Homestagingom , s rokovaním s klientom a s určením trhovej hodnoty nehnuteľnosti

Obhliadky – 50 €

cestovné náklady, náklady spojené s časom stráveným na obhliadke nehnuteľnosti s potencionálnym záujemcom o danú nehnuteľnosť.

Inzerovanie nehnuteľnosti – 5 € / deň

Osobná asistencia – 20 € za každú začatú hodinu

poskytovateľ služby má právo si účtovať náhradu času stráveného s klientom, Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú hodinu.

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1. Úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a

2. Paušálnej sumy 30 € ako náhradu za strávený čas

3. Náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

Asistencia súdnemu znalcovi pri obhliadke nehnuteľnosti a príprava podkladov pre vyhotovenie znaleckého posudku – 50 €

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) – 150 €

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy alebo návrhu nájomnej zmluvy – 150 €

Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy – 200 €

Zabezpečenie vypracovania darovacej zmluvy – 200 €

Zabezpečenie vypracovania zriadenia vecného bremena – 200 €

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti – od 1000 € – v závislosti od náročnosti prípadu

Ohodnotenie ceny nehnuteľnosti pre potreby dedičského konania – od 100 €, v závislosti od počtu nehnuteľnosti

Základný Homestaging - 300 €

Opýtajte sa

Naši skúsení konzultanti radi prediskutujú váš projekt, odpovedia na vaše prípadné otázky a poskytnú vám bezplatnú cenovú ponuku pre váš projekt.